Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową, budowa kanalizacji sanitarnej
i wodociągu w ul. Polnej w Bystrzycy Kłodzkiej

ZOBACZ