Ogłoszenie o przedłużeniu taryfy na wodę i ścieki,
na terenie obsługiwanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej

 

Szanowni Państwo,

Informujemy o przedłużeniu obecnie obowiązującej taryfy na wodę i ścieki od dn. 06 czerwca 2021 r. do czasu uchwalenia nowych stawek opłat i cen za wodę i ścieki przez organ regulacyjny tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Powyższe wynika z art. 24g w/w ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.).