Informacja dla osób korzystających z wody wodociągowej
i odprowadzających ścieki, bez zawartej uprzednio umowy

Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dn.7 czerwca 2001r. z późniejszymi zmianami informujemy, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne. Ponadto, kto bez uprzedniego zawarcia umowy na dostawę wody,  pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.
Karze grzywny podlega także ten, kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności naprawczo-kontrolnych.