Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej (ul. Młynarska 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 74 8111-740 e-mail: sekretariat@zwikbystrzyca.pl).

Możecie Państwo skontaktować się także z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres iod@koptyra.pl

Państwa dane przetwarzane będą w celach związanych z zapewnieniem prawidłowej realizacji usług polegających na zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz należytym rozliczeniu usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych mogą być przepisy prawa, zawarta umowa, wyrażona zgoda, bądź usprawiedliwiony interes prawny administratora, co pozostaje w zgodzie z Art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że macie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem).

Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą profilowane.

Udostępnienie danych może nastąpić tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź działającym w oparciu o zawartą z nami umowę. Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznacie że przetwarzamy wasze dane niezgodnie z przepisami.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych