Zespołem, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie całością przedsięwzięcia jest Zespół Zadaniowy utworzony z pracowników Spółki.

Zespół Zadaniowy funkcjonuje w strukturach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej i są to osoby, które w latach 2014-2015 skutecznie zrealizowały Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM).

Zespół Zadaniowy realizuje Projekt zgodnie wewnętrznymi procedurami uwzględniającymi zasady zawierania umów określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020”.

Do zasadniczych zadań Zespołu należy:

  • realizacja Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020”,
  • organizacja przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonawstwo robót i usług,
  • współpraca z Instytucjami Zarządzającymi, Wdrażającymi, Finansującymi,
  • nadzór i współpraca z wykonawcami robót przy wdrażaniu Projektu.

Strukturę Zespołu Zadaniowego przedstawiono na schemacie: