PROJEKT: Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020”

 

Umowa o dofinansowanie dla projektu jw.  została podpisana 21 czerwca w Ołtarzewie przez Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską oraz Prezesa Zarządu ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. Martę Konieczną-Morawa.

Zgodnie z umową tut. Zakład otrzyma dofinansowanie w kwocie 14 339 927 zł, przy koszcie całkowitym przedsięwzięcia  na poziomie 29 189 246 zł.

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020” jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania gospodarki ściekowej na środowisko. Przedsięwzięcie przyczyni się do dalszej poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a tym samym warunków życia mieszkańców.

Powyższe zostanie osiągnięte poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • przejęcie ścieków sanitarnych od nowych klientów mieszkających w miejscowości Stara Bystrzyca i przy ulicy Kolejowej w mieście Bystrzyca Kłodzka,
 • polepszenie warunków technicznych odbioru ścieków sanitarnych w mieście Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Międzyleśnej i Placu Szpitalnego,
 • zwiększenie stopnia skanalizowania terenów Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka,
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez oczyszczalnię ścieków (nowe sita, nowy zgarniacz osadu) oraz poprawę jej funkcjonowania (nowe sita),
 • zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju na obszarze Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka,
 • poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze Aglomeracji.

Projekt jest spójny z dostępnymi sektorowymi planami i programami związanymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej oraz z przepisami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej. W pełni realizuje złożenia II Osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Przyczyni się do uzyskania pożądanych efektów zapisanych w Priorytecie inwestycyjnym 6.II: Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.

Projekt spełnia cele POIiŚ z uwagi na zmniejszenie zewnętrznych oddziaływań środowiskowych, zapewnienie wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków komunalnych i zwiększenie dostępu do kanalizacji zbiorczej.

Projekt wdraża również zasadę „zanieczyszczający płaci” ponieważ przy określaniu kosztów wzięto pod uwagę fakt, że użytkownicy powinni partycypować zarówno w pokrywaniu kosztów zmniejszania emisji, jak i kosztów eksploatacji, konserwacji i wymiany elementów infrastruktury mającej wpływ na środowisko.

Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020” jest m.in. zgodny z:

 • Strategicznymi wytycznymi Wspólnoty dla celów spójności (SWW).
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020.
 • Projektem polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016).
 • Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
 • Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016.
 • Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).
 • Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG.
 • Wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku.

Projekt realizuje również założenia wynikające z dyrektyw unijnych:

 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.
 • Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dyrektywa zmieniająca  97/11/EC z dnia 3 marca 1997 r).
 • Dyrektywy Rady nr 79/409/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
 • Dyrektywy Rady nr 79/409/EWG z dnia2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
 • Dyrektywy 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych.
 • Dyrektywy 76/464/EWG dotycząca ograniczenia w odprowadzaniu do wód powierzchniowych pewnych substancji, uznanych za niebezpieczne dla ich jakości (m.in. metale ciężkie, detergenty, pestycydy itd.).
 • Dyrektywy 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego.
 • Dyrektywy 75/440/EWG dotycząca jakości wód powierzchniowych będących źródłem wody pitnej.
 • Dyrektywy 98/83/EC dotycząca jakości wód do picia.
 • Dyrektywy 91/271/EWG – poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 • Dyrektywy 76/464/EWG – poprzez realizację zadań związanych z ograniczeniem doprowadzania do wód substancji niebezpiecznych.
 • Dyrektywy 2000/60/WE – ustanawiającą wspólnotowe ramy działania w dziedzinie polityki wodnej.

 

Na zakres rzeczowy Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020” składają się następujące kontrakty na roboty lub dostawy:

 • Kontrakt 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stara Bystrzyca.
 • Kontrakt 2: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej.
 • Kontrakt  3: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Międzyleśnej, Placu Szpitalnym i Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej.
 • Kontrakt 4: Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej w celu poprawy efektywności energetycznej oraz w celu poprawy jej funkcjonowania technicznego.

W końcowym efekcie, po wykonaniu Projektu, które planowane jest na lata 2019-2020, Aglomeracja Bystrzyca Kłodzka osiągnie:

 • zapewnienie odbioru ścieków dla 670 nowych klientów systemu,
 • zwiększenie stopnia skanalizowania Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka o 5,26%,
 • zmniejszenie energochłonności istniejącej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej o około 10 MW w skali roku,
 • zmniejszenie strat wody w Bystrzycy Kłodzkiej o około 2,05 tys. m3 w skali roku,
 • przebudowa 6,4 km sieci wodociągowej,
 • przyrost długości nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej o około  9,26 km
 • przebudowa 2,19 km sieci kanalizacji sanitarnej.

 

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA:

mapa z lokalizacją projektu