Mimo, że Zespół Zadaniowy posiada doświadczenie we wdrażaniu zadań ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko to nie posiada doświadczenia dla tego typu przedsięwzięć  w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Zasady wdrażania POIiŚ ulegają stałym zmianom i modyfikacją, co powoduje konieczność posiłkowania się również wiedzą doświadczonego zespołu ekspertów zewnętrznych, których stanowi tzw. Pomoc Techniczna (Asysta).

Pomoc Techniczna (Asysta), jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Zadaniowego w zakresie efektywnego zarządzania Projektem, w tym zarządzania finansowego, oraz koordynowania i monitorowania umów/kontraktów zawartych w ramach Projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz zapisami umowy o dofinansowanie.

Działania Pomocy Technicznej (Asysty) polegają na m.in.:

  • określeniu zasad, które winien stosować personel Zespołu Zadaniowego w szczególności w zakresie zarządzania technicznego, finansowego i organizacyjnego, archiwizacji, prowadzenia działań promocyjnych, prowadzenia zorganizowanego systemu monitoringu, działań zaradczych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, w procesie koordynacji, monitorowania i zarządzania Projektem,
  • przeglądzie i ocenie struktury organizacyjnej Zespołu Zadaniowego w odniesieniu do zadań nałożonych na Zespół Zadaniowy, a także obowiązków związanych z realizacją Projektu, a następnie zaproponowanie i wprowadzeniu stosownych zmian,
  • przekazywaniu wiedzy i doświadczenia personelowi Zespołu Zadaniowego, m.in. w zakresie zarządzania Projektami i kontraktami, zarządzania i monitorowania finansowego umów / kontraktów i Projektu, monitorowania procesu inwestycyjnego,
  • bieżącej pomocy i doradztwie dla Zespołu Zadaniowego podczas realizacji Projektu w zakresie technicznym, finansowym, organizacyjnym,
  • bieżącej pomocy w końcowym rozliczeniu Projektu w zakresie technicznym, finansowym i ekologicznym.