OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

ZOBACZ


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków

ZOBACZ


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA
z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców
ścieków przemysłowych
oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

ZOBACZ


OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017

ZOBACZ